Algemene verkoopvoorwaarden

 

Artikel 1- Algemeen

 

1.1    Sodeco: Sodeco Valves B.V., geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69418896.

Klant: de partij die met Sodeco een overeenkomst aangaat

Opdracht: het verzoek van een Klant tot het leveren van een dienst of product of het verrichten van werkzaamheden.

Overeenkomst: overeenkomst tussen Sodeco en Klant, komt tot stand op het moment dat Sodeco een Opdracht accepteert

Schriftelijk: uitdrukkelijk ook digitale berichten, bijvoorbeeld e-mail, gelden tussen partijen als schriftelijk bericht.

1.2    Sodeco handelt uitsluitend onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Deze voorwaarden zijn met uitsluiting van eventuele algemene voorwaarden van Klant van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Sodeco, tenzij door Sodeco uitdrukkelijk schriftelijk van deze voorwaarden is afgeweken.

1.3    Klant aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden door het verstrekken van een Opdracht.

1.4     Indien een bepaling van deze algemene verkoopvoorwaarden nietig mocht zijn of vernietigd mocht worden, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Aan de nietige of vernietigde bepaling komt in dat geval zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe.

1.5    Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn tevens bedongen ten behoeve van werknemers en opdrachtnemers van Sodeco.

 

Artikel 2 – Offertes

 

2.1    Alle prijsopgaven en aanbiedingen van Sodeco in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, onder voorbehoud van kennelijke fouten/vergissingen, wijzigingen en zolang de voorraad strekt, en dienen uitsluitend ter informatie.

2.2     Een offerte is slechts geldig voor een periode van [30] kalenderdagen na dagtekening, tenzij uitdrukkelijk een andere termijn werd voorzien.

2.3    De in de offerte vermelde prijzen zijn slechts geldig in geval van bestelling van alle in de offerte vermelde goederen en bij afname van tenminste de in de offerte genoemde minimum-hoeveelheden.

2.4    Sodeco staat slechts in voor de conformiteit van goederen die aan bijzondere of aanvullende vereisten moeten voldoen, indien deze zijn gesteld voorafgaand aan het plaatsen van de bestelling en deze bijzondere of aanvullende vereisten door Sodeco uitdrukkelijk schiftelijk zijn aanvaard.

2.5    Alle bijlagen, plannen en (montage-)schema's van materiaal, die worden gevoegd bij elk bestek of offerte, gelden slechts als aanduiding en zonder verbintenis. Klant draagt de volle verantwoordelijkheid om een eventuele studie te laten uitvoeren in verband met de plaatsing, de inpasbaarheid en de montage van de bestelde goederen.

2.6     Zolang de offerte niet is aanvaard, kan zij éénzijdig door Sodeco worden gewijzigd of ingetrokken.

 

Artikel 3 – Bestellingen en aanvaardingen

 
 

3.1     Als Klant een Opdracht plaatst, in welke vorm dan ook, dan bevestigt Sodeco de bestelling schriftelijk en komt de Overeenkomst tot stand. Als schriftelijke bevestiging geldt tussen partijen uitdrukkelijk ook de factuur of bevestiging per e-mail.

3.2    Al hetgeen Sodeco aan goederen of diensten levert anders dan in de Overeenkomst is vastgelegd, zal worden afgerekend op basis van de overeengekomen voorwaarden en de op dat moment geldende prijslijsten.

3.3    Sodeco heeft het recht om bestellingen of orders te weigeren zonder opgaaf van redenen. Sodeco’s weigering van een order om wat voor reden dan ook, kan nooit aanleiding geven tot enige aansprakelijkheid van Sodeco.

3.4   Orders van de Klant binden Sodeco slechts indien en voor zover Sodeco de order schriftelijk heeft bevestigd of met de uitvoering van de order is begonnen. Mondelinge toezeggingen door vertegenwoordigers of tussenpersonen binden Sodeco slechts indien deze schriftelijk door Sodeco zijn bevestigd.

3.5    Wanneer betaling van een voorschot is voorgeschreven in de offerte, is Sodeco slechts gehouden tot uitvoering van de bestelling na betaling van het voorschot. Eventuele uitvoeringstermijnen vangen aan op het moment dat betaling is ontvangen.

 

Artikel 4 – Prijs

   
 

4.1     Alle prijsopgaven in welke vorm dan ook zijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, exclusief omzetbelasting (BTW), alle andere belastingen of heffingen (zoals invoerheffing, douanerechten,) en eventuele vervoerskosten. Deze vallen steeds ten laste van de klant.

4.2     Sodeco heeft ten alle tijden het recht prijsverhoging(en) aan Klant door te berekenen. Sodeco is bovendien steeds gerechtigd haar prijzen aan te passen op grond van zodanige omstandigheden, dat wanneer die Sodeco bekend waren ten tijde van de bevestiging, die tot andere prijsafspraken zouden hebben geleid.

 

Artikel 5 – Terbeschikkingstelling – risico - leveringstermijn5.1     Ongeacht de bestemming van de goederen en de betalingsvoorwaarden, geschiedt de levering ervan op het moment dat de goederen gereed zijn voor verzending ten kantore van Sodeco. De klant draagt het volle risico over de goederen vanaf de kennisgeving door Sodeco van de voormelde terbeschikkingstelling. Dit geldt ook indien Sodeco de kosten en zorg van transport draagt.

5.2    De verzending van de goederen gebeurt op risico van de klant, Dit geldt ook indien Sodeco de kosten en zorg van transport draagt.Dit geldt tevens voor de franco leveringen. De klant doet al het nodige voor het behoud en de bescherming van de goederen alsook voor de verzekering tegen risico’s, ook indien de eigendom nog niet aan de klant is overgedragen.

5.3     Sodeco heeft steeds het recht een bestelling in gedeelten te leveren en van iedere deellevering afzonderlijk betaling te verlangen.

5.4     Kosten inzake bijzondere of uitzonderlijke productie, opslag, transport of andere kosten door Sodeco gedragen op verzoek van de Klant, zoals bijvoorbeeld dadelijke levering of uitgesteld transport, zullen worden aan de Klant worden doorberekend (bovenop de opgegeven prijs).

5.5    Opgegeven leveringstermijnen zijn steeds indicatief en uitdrukkelijk geen fatale termijn, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen. Overschrijding van leveringstermijnen geeft Klant in geen geval recht schadevergoeding te vorderen, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn prestatie op te schorten.

 

Artikel 6 – Vervoer en gewicht6.1     Indien Sodeco zorg draagt voor het vervoer, is Sodeco gerechtigd om de drager, route en transportwijze te bepalen, ongeacht de mogelijkheid van de klant om zelf een andere manier te kiezen en de eventuele bijkomende kosten hiervan aan Sodeco terug te betalen. Sodeco is niet verantwoordelijk voor enige vertraging in de levering, ongeacht op welke manier deze is ontstaan.

 

Artikel 7- Betaling7.1     Betaling dient ten alle tijden te geschieden binnen XX dagen na dagtekening van de factuur door middel van overmaking van het volledige bedrag op het door Sodeco aangegeven rekeningnummer. Eventuele kosten van betaling komen volledig voor rekening van de Klant.

7.2    Ingeval van overschrijding van de overeengekomen betaaltermijn:
    * Is Klant in verzuim met ingang van de eerste dag na afloop van de termijn en derhalve over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd.
* Worden alle andere facturen, ook die nog niet opeisbaar zijn, onmiddellijk opeisbaar.
* Is Sodeco gerechtigd uitvoering van de Opdracht en eventuele andere Opdrachten voor betreffende Klant of aan de Klant geliëerde (rechts)personen op te schorten, zonder dat zulks kan leiden tot schadeplichtigheid van Sodeco,
    * Is Klant verplicht op eerste verzoek van Sodeco zekerheid te stellen.
    * Is Klant verplicht op eerste verzoek van Sodeco op andere wijze te betalen dan door geldoverdracht.

7.3    Het is Klant niet toegestaan zonder instemming van Sodeco enig bedrag met het aan Sodeco verschuldigde bedrag te verrekenen of daarop in mindering te brengen.

7.4    Indien betaling na het verstrijken van de betalingstermijn als genoemd in artikel 7.1 uitblijft en Sodeco tot buitengerechtelijke incassomaatregelen overgaat, is Klant buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, zijnde 10% van de opeisbare som met een minimum van  € 150,--

7.5    Ingeval Sodeco na aanzegging tot gerechtelijke incassomaatregelen over gaat, is Klant gehouden de reële kosten (derhalve niet slechts de zogenaamde geliquideerde kosten) te vergoeden die samenhangen met de betreffende maatregelen en procedure(s).

7.6     Ingeval niet tijdig wordt betaald vervallen alle eventuele toegestane kortingen die aan de klant werden toegekend met terugwerkende kracht tot één jaar voorafgaand aan de datum van de niet tijdig betaalde factuur.

7.7     In geval de klant de goederen die tot zijn beschikking worden gesteld niet afhaalt, geeft dit hem niet het recht om de betaling uit te stellen.

7.8     Sodeco is te allen tijde gerechtigd om het geheel of een gedeelte van haar schuldvorderingen op de klant over te dragen aan derden.

 

Artikel 8 - Eigendomsvoorbehoud8.1     De eigendom over de door Sodeco geleverde goederen gaat slechts over op de klant na volledige betaling van de prijs van de goederen, van de kosten, renten en belastingen.

8.2     Zolang de hierboven vermelde prijs, eventueel vermeerderd met de aanhorigheden zoals hierboven bepaald, niet aan Sodeco is betaald, is Sodeco gerechtigd om de door Sodeco geleverde goederen terug op te eisen en de overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden.

8.3     De klant verbindt er zich toe om, tot volledige betaling van de prijs en de aanhorigheden van de goederen, aan deze geen wijzigingen aan te brengen, ze niet te incorporeren of om te vormen, noch er de identificatieplaatjes van te verwijderen. Het is de klant verboden om de goederen te vervreemden, aan derden af te staan, in (stil onder)pand te geven of anderszins te bezwaren zolang Klant niet volledig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

8.4     Dit eigendomsvoorbehoud blijft geldig ingeval van faillissement, gerechtelijk akkoord of ontbinding van (de onderneming van) de klant. De als hierboven door Sodeco geleverde goederen behoren niet tot de boedel van Klant indien deze niet integraal aan Sodeco werden betaald met inbegrip van de aanhorigheden en dit zelfs zonder dat vereist is dat Sodeco de klant voorafgaand in gebreke heeft gesteld. De goederen dienen dan ook op eerste verzoek aan Sodeco te worden teruggeleverd.

 

Artikel 9 – Doorlevering

        
 

9.1        De klant mag de door Sodeco geleverde producten, na integrale betaling, uitsluitend in de originele, ongewijzigde van Sodeco afkomstige verpakking doorleveren en deze niet van andere merken of aanduidingen voorzien, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 10 – Ontvangst – klachten - terugzendingen10.1    De conformiteit van de levering dient te worden onderzocht door de klant op het ogenblik van de ontvangst der goederen en alvorens enig onderdeel van de goederen wordt gewijzigd van zijn oorspronkelijke toestand. De klant verliest elke vordering van non-conformiteit zodra een onderdeel van het goed werd behandeld, getransformeerd of geïncorporeerd.

10.2    Elke klacht in verband met een niet-conforme levering of enig zichtbaar gebrek dient schriftelijk aan Sodeco te worden bevestigd binnen de [30] dagen vanaf de levering. Na deze termijn wordt de klant onherroepelijk geacht de goederen in goede en conforme staat te hebben ontvangen.

10.3    De klant zelf is verantwoordelijk om uit te maken of de goederen geschikt zijn voor het voorziene gebruik. Eventueel advies door Sodeco verstrekt geldt enkel als indicatie en brengt geen verantwoordelijkheid van Sodeco mee.

10.4    De retourzendingen van de geleverde goederen worden slechts aanvaard indien Sodeco deze voorafgaandelijk en schriftelijk hebben toegestaan en indien ze zijn gebeurd conform Sodeco’s instructies. De transportkosten en het risico worden bij een retourzending door de klant gedragen.

10.5    Enkel volledig ongeschonden en ongebruikte goederen in originele verpakking komen in aanmerking om gecrediteerd te worden.  

 

Artikel 11 - Overmacht

      
 

11.1    Onder overmacht in deze algemene verkoopsvoorwaarden wordt verstaan elke van Sodeco’s wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet mogelijk was of in redelijkheid niet meer kan worden verlangd. Als overmacht zal mede maar niet uitsluitend gelden diefstal, overstroming, brand, ontploffing, defecte machines of stroompannes, oorlog, oorlogsgevaar, oproer, molest, werkstaking en andere collectieve acties van werknemers binnen en buiten Sodeco’s bedrijf, transportmoeilijkheden, geheel of gedeeltelijk tekortschieten van een door Sodeco ingeschakelde derden en/of zaken waarvan Sodeco bij de uitvoering van de overeenkomst met de klant gebruik maken, alsmede iedere omstandigheid waardoor het voor Sodeco niet mogelijk is op normale wijze tijdig de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren, ongeacht of deze omstandigheden al dan niet voorzienbaar waren op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst.

11.2 Gedurende de periode van overmacht kan Sodeco afzien van de levering van de goederen die door de overmacht zijn getroffen en de te leveren hoeveelheid goederen aldus beperken. Voor het overige blijft de overeenkomst gelden.

11.3     Indien de uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht blijvend onmogelijk is geworden of redelijkerwijs niet meer van Sodeco kan worden gevergd, is Sodeco gerechtigd de overeenkomst met de klant (gedeeltelijk) te ontbinden, zonder dat Sodeco tot enige schadevergoeding zal zijn gehouden. De klant is in geval van overmacht bij Sodeco niet bevoegd de overeenkomst te ontbinden dan nadat de onmogelijkheid tot uitvoering van de overeenkomst vier maanden heeft voortgeduurd.

11.4    Sodeco heeft het recht zich ook op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die de overmacht oplevert intreedt nadat geleverd had moeten zijn.

 

Artikel 12 - Aansprakelijkheidsbeperking en vervaltermijn

 

12.1    Sodeco is in geen geval aansprakelijk voor directe of indirecte schade, waaronder gevolg- of bedrijfsschade, winst of omzetderving, zulks behoudens wettelijke bepalingen van dwingend recht

12.2    Ingeval Sodeco aansprakelijk wordt geacht, zal haar aansprakelijkheid, afhankelijk van de aard van de aansprakelijkheid beperkt zijn tot:

- het bedrag dat nodig is om in de vervanging van de door Sodeco geleverde goederen of de door Sodeco beschadigde goederen te voorzien; danwel

- totale bedrag van de (deel)opdracht exclusief BTW waarmee de schade samenhangt/ waaruit de schade voortvloeit.; danwel

- maximaal bedrag waarvoor Sodeco verzekerd is;

12.3    Iedere aansprakelijkheid van Sodeco vervalt indien:

- Klant de Levering niet direct na ontvangst controleert;

- Klant de aanwijzingen van Sodeco met betrekking tot de Levering niet opvolgt;

- de Levering niet meer in originele staat aanwezig is; of

– de schade het gevolg is van onjuist of onoordeelkundig gebruik door de Klant of door haar ingeschakelde (hulp)personen,danwel gebruik van een zaak waarvan bekend is dat die een gebrek vertoont.

12.4    Elk schadegeval moet aan Sodeco per aangetekend schrijven ter kennis worden gebracht binnen de 8 kalenderdagen na haar ontstaan en elke schadebegroting moet terstond aan Sodeco worden meegedeeld.

12.5    Voorzover Sodeco door een derde worden aangesproken in vergoeding van schade die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staat met de levering van goederen, zal de klant gehouden zijn om Sodeco te vrijwaren voor elke schadevergoeding die Sodeco uit dien hoofde aan deze derde dient te vergoeden. Indien Sodeco daarentegen door de klant worden aangesproken in vrijwaring van enige schadevergoeding waarvoor hij door enige derde wordt aangesproken, zal Sodeco’s vrijwaringsplicht niet verder gaan dan ten belope van de schadevergoeding waartoe Sodeco ten aanzien van de klant zouden kunnen gehouden zijn, uitdrukkelijk met inachtneming van bovengenoemde beperkingen.

12.6    Iedere aanspraak van Klant op Sodeco uit welke hoofde dan ook, vervalt of verjaart in ieder geval na verloop van één kalenderjaar na Levering.

 

 

Artikel 13 - Garantie

 

13.1 Elke garantieverplichting van Sodeco ivm gebreken in de door Sodeco geleverde goederen geldt uitsluitend voor goederen die door Sodeco geleverd werden. De garantie strekt zich niet uit tot de materialen waarin de door Sodeco geleverde goederen zijn geïncorporeerd en in het bijzonder, tot de eigenschappen/karakteristieken van deze materialen en goederen.

13.2 Sodeco geeft geen garantie:

- ingeval de goederen zijn geïncorporeerd door of in opdracht van de klant in om het eender welk materiaal

- Klant de instructies van Sodeco met betrekking tot de goederen niet heeft opgevolgd;

- de goederen niet meer aanwezig zijn;

- de schade het gevolg is van onjuist of onoordeelkundig gebruik door de Klant of door haar ingeschakelde (hulp)personen, danwel gebruik van een zaak waarvan bekend is dat die een gebrek vertoont;

- elke onachtzaamheid, vergissing omtrent de aansluiting of manipulatie, elk gebruik van de goederen anders dan overeenkomstig de technische specificaties en instructies van Sodeco (of van de fabrikant) of, in het algemeen verkeerdelijk of abusievelijk gebruik ervan;

- elke interventie, regeling, herstelling of soortgelijke handelingen uitgevoerd door eenieder die daartoe niet door Sodeco of door de fabrikant werd erkend;

- elke brand, waterschade, ongevallen, stormen, gevolgen van de stormen of weerkundige rampen;

- elke daad of fout, veroorzaakt door gelijk wie, inbegrepen de klant zelf of zijn aangestelden.

13.3 In ieder geval dient elk gebrek, aan Sodeco te worden gemeld per aangetekend schrijven en dit binnen de acht dagen vanaf het ogenblik van de ontdekking ervan en uiterlijk binnen de zes maanden na de levering, dit op straffe van verval van iedere aanspraak.

13.4 Gedurende een periode 12 maanden na indienststelling en maximaal 18 maanden na aflevering worden goederen die gebrekkig blijken te zijn, door Sodeco, te harer keuze kosteloos hersteld, (gedeeltelijk) vervangen of alsnog deugdelijk uitgevoerd. Klant dient onverwijld schriftelijk te reclameren.

 

Artikel 14 - Ontbinding

 

14.1    In geval van (aanvraag tot) surséance van betaling en/of faillissement, ontbinding, bedrijfsbeëindiging of overlijden van Klant, is Klant zonder ingebrekestelling in verzuim.

14.2 Onverminderd het bepaalde in artikel 7.2, is Sodeco in een situatie als bedoeld in 14.1. gerechtigd de Overeenkomst op te schorten of al dan niet gedeeltelijk (buitengerechtelijk) te ontbinden, zonder dat zij daardoor schadeplichtig wordt.

 

Artikel 15 - Bescherming van persoonsgegevens

 

Ons bedrijf verwerkt digitale gegevens voor het beheer van zijn klantenbestand, zijn website, bestellingen, klantenservice en externe communicatie. Bij deze processen worden de persoonsgegevens van onze eigen klanten of de ontvangers van leveringen in opdracht van onze klanten verwerkt. Deze gegevens vallen onder de bepalingen van de Franse wet op de bescherming van persoonsgegevens nr. 78-17 van 6 januari 1978, de geldende Europese regelgeving en in het bijzonder de Europese Verordening 2016/679 en de aanbevelingen van de Franse nationale commissie voor informatica en vrijheden (“CNIL” - Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés) (hierna samen de "toepasselijke regelgeving"). Raadpleeg ons privacybeleid op onze website voor verdere informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf. Indien ons bedrijf optreedt als een onderaannemer voor klanten of DPO’s, verbinden onze klanten zich ertoe om te voldoen aan alle toepasselijke regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, in het bijzonder met betrekking tot de informatie van personen in het kader van de overdracht van hun persoonsgegevens aan ons bedrijf met het oog op de uitvoering van het contract.

 

Artikel 16 - Toepasselijk recht, bevoegde rechter

 

16.1    Op alle overeenkomsten waarop deze Algemene verkoopsvoorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Verdrag van der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (Weens Koopverdrag) wordt expliciet uitgesloten.

16.2    Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden berecht door de bevoegde Nederlandse rechter.

Privacy